O nás

Spoločnosť Píla SEB, s.r.o. sa zaoberá prvovýrobou drevnej hmoty viac než 27 rokov a posledných 22 rokov aj druhovýrobou. Spoločnosť vznikla na výrobu paletových prírezov a priemyselných obalov s orientáciou na zahraničný trh, kde má do dnešného dňa nadmieru spokojných odberateľov. Pracujeme podľa systému certifikácie ISO 9000. Skúsenosti, ktoré nadobudol manažment spoločnosti za posledné roky svedčia o tom, že naša spoločnosť sa stala vzorom pre spoločnosti používajúce dosky a iný stavebný materiál z listnatých drevín na konštrukcie domov, v nábytkárskom priemysle a iné.

Píla Sebechleby
Píla Sebechleby

Di noi

La ditta Píla SEB, s.r.o. opera nel settore della I° lavorazione del legno da oltre 27 anni e da oltre 22 anni nella II° lavorazione. E` nata per la produzione di elementi per pallets ed imballaggi industriali soprattutto per il mercato estero dove tutt`ora opera con soddisfazione dei propri clienti. Adotta il sistema ISO 9000. L`esperienza acquisita dal proprio management in questo periodo ha fatto si che l`azienda sia punto di riferimento per aziende che utilizzano segati di latifoglie per la produzione di mobili-particolari per la casa ed altro.

About us

The Píla SEB, Ltd, has been dealing with primary processing of wood for more than 27 years and also with secondary processing of wood for the past 22 years. The company was set up for the production of pallet blanks and industrial packaging oriented to foreign markets where its costumers have been fully satisfied so far. We work according to the ISO 9000 system of certification. The experience the company`s management has gained during the recent years are a proof that our company has become a model for companies using planks and other building materials from deciduous trees for house constroction, in the furniture making industry and others.

Píla Sebechleby

Odpad na predaj

Píla Sebechleby - guľatina
Píla Sebechleby - guľatina
Píla Sebechleby - guľatina
Píla Sebechleby - guľatina
Píla Sebechleby - guľatina
Píla Sebechleby - guľatina